Bli potet!

NU sin sommarleir skal i så stor grad som mogleg vere styrt av dykk som er deltakarar. Derfor vil vi ha med fem personar som vil vere ein del av leiargruppa på leiren. Potetene har eit særlig ansvar for det sosiale miljøet på leiren og på kursa. Potetene får ei rolle som vertar på kursa og er med på morgonmøtet med leirsjefen og administrasjonen kvar morgon. Potetene har eit ekstra ansvar på kvelden etter at kursa er over. Då er det leirsjefen og potetene som styrer sommarleirskuta.

Potetene må vere over 18 år, og bør ha vore på eit par sommarleirar før, slik at dei veit kva det går i. Du må òg kunne kome dagen før leiren (altså 26. juni) slik at du kan få opplæring og omvising på leirstaden.

Kvifor gidde?
«Poteter» treng ikkje å betale deltakaravgift (reisa må du sjølv eller laget ditt dekke), og du får sjølvsagt også delta på kurs og aktivitetar. Vi ønsker at potetene skal få gå på dei kursa dei vil, men sidan vi vil ha poteter på alle kursa må du rekne med at du ikkje får alle ønska oppylt for kursplan. Vil prøver å gjere det så rettferdig som mogleg for alle potetene.

Om du tykkjer at akkurat DU bør vere potet i år så må du sende ein epost til torbjorn@ungdomslag.no innan 15. mai. Merk eposten med potetsøknad.

Svar på desse spørsmåla i eposten:

  • Kvifor vil du vere potet på Sommarleiren?
  • Har du meldt deg på/skal  du uansett melde deg på Sommarleiren? Gå i så tilfelle til påmeldinga på nettsida og meld deg på dei kursa du ynskjer å delta på. Du vil då måtte betale for leiren, men om du vert valt til å vere potet får du straks refundert dei pengane.
  • Reiser du berre dersom du vert valt til potet?
  • Kor gamal er du per 27. juni 2016?
  • Har du vore potet på ein NU-sommarleir tidlegare? Viss ja, kva år?
  • Har du vore deltakar på NU sin sommarleir tidlegare? Viss ja, kva år?
  • Har du høve til å kome til Bergen dagen før leire byrjar, altså 26. juni?
  • Kva kurs vil du helst gå på? (Maks 2 per dag, og dei kan ikkje vere samstundes. Skriv gjerne ned alternativ i prioritert rekkefølgje).